Hydrojel PFKC

Gel type moisturising thickening polymer.